Plánuj na Jedničku!

Praha 1 i podle vašich představ? Zapojte se
do tvorby budoucnosti naší městské části!

Vážení sousedé,

Městská část Praha 1 je v mnoha ohledech výjimečnou částí Prahy, výjimečným městem v České republice a výjimečným městem Evropy. Tato výjimečnost je tvořena nejen geniem loci, architekturou, velkým množstvím státních úřadů a firem, kulturních institucí, ale i over turismem, nerovnoměrným osídlením území, neobvyklým věkovým složením obyvatel, složitou dopravní obslužností, krátkodobými pronájmy, hlučností, prašností, klimatickou změnou, atp. Praha 1 je různými skupinami užívána za různými účely. Je místem pro bydlení i pro návštěvy turistů, je užívána místními zaměstnanci firem i úřadů, podnikateli, ale i motoristy, cyklisty, studenty, či sociálně vyloučenými. Cílem Strategie udržitelného rozvoje MČ Praha 1 je, aby jednotliví uživatelé a zájmové skupiny mohli Prahu 1 využívat ve vzájemném souladu a maximální spokojenosti. Zároveň je však důležité tento soulad zajistit v kontextu řady ekonomických, sociálních a environmentálních změn a trendů. Globálním cílem Strategie je vytvoření podmínek pro vzájemný respekt různých sociálních skupin žijících a užívajících Městkou část Praha 1 a zajištění udržitelného rozvoje MČ Praha 1. Tyto cíle musí být opřeny o soulad všech sociálních, ekonomických i environmentálních aspektů života na Praze 1.

Petr Rachunek
Petr Rachunek

Koordinátor participace,
vedoucí projektu Strategie udržitelného rozvoje MČ Praha 1

Co se povedlo?

  • Veřejná setkání s rezidenty
  • Setkáni se stakeholdery
  • Hloubkové rozhovory s rezidenty
  • Vyhotovení kvantitativní zprávy
  • Vyhotovení analytické zprávy

Co máme před sebou?

  • Vyhotovení komunikační verze analytické zprávy
  • Návrhová část
  • Implementační část
  • Tvorba Akčních plánů
Logo Praha 1 - Sociologický průzkum

Výzkum Praha 1 očima občanů

Důležitým vstupem pro tvorbu Strategie udržitelného rozvoje je i sociologický výzkum. Praha 1 je totiž z demografického hlediska velice pestrá: žijí zde mladí lidé, rodiny s dětmi, senioři, ale také relativně početná skupina expatů – cizinců, kteří své životy spojili s těmi našimi. Cílem tohoto výzkumu je získat komplexní informace, které nám pomohou při tvorbě strategie. Výzkum pracuje s reprezentativním vzorkem 800 až 1 000 obyvatel Prahy 1, kteří jsou vybíráni na základě sociologických metod.

V rámci této sociologické studie jsme zjišťovali vaše představy a očekávání v těchto v otázkách:

bezpečnost
veřejný prostor
doprava
infrastruktura
občanská vybavenost
celková kvalita života

Občané & odborníci nám o strategii řekli…

Členové realizačního týmu